1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki korzystania z serwisu internetowego, działającego pod adresem internetowym http://www.questus.pl.
2. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej w formacie pliku pdf w serwisie http://www.questus.pl.
3. „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem, wyrażam zgodę na jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania”.
4. Administratorem i właścicielem serwisu jest firma questus Robert Kozielski z siedzibą w Łodzi, 91-811 przy ulicy Organizacji WiN 83/7 wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 44252, NIP: 728 156 15 72.
5. Użytkownikiem serwisu może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym korzystanie z serwisu i jego usług.

2. DEFINICJE

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
2. questus – należy przez to rozumieć questus Robert Kozielski z siedzibą w Łodzi, 91-811 przy ulicy Organizacji WiN 83/7 wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 44252, NIP: 728 156 15 72 odpowiedzialną za funkcjonowanie serwisu http://www.questus.pl, która jednocześnie jest administratorem serwisu i usługodawcą;
3. Serwisie – należy przez to rozumieć stronę internetową dostępną pod adresem http://www.questus.pl;
4. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą serwis http://www.questus.pl i korzystającą z treści i/lub usług oferowanych przez serwis;
5. Usługach – należy przez to rozumieć usługi świadczone drogą elektroniczną przez questus na rzecz użytkowników dostępne w serwisie, umożliwiające w szczególności:
a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez questus lub Partnerów,
b) korzystanie z funkcjonujących w ramach serwisu mechanizmów informatycznych.
6. Formularzu rejestracyjnym dla kandydatów na uczestników programów szkoleniowych CIM – należy przez to rozumieć panel udostępniany przez questus pod adresami:

stwarzający użytkownikowi możliwość rejestracji w serwisie i uzyskania od questus testów oraz wyników;
7. Formularzu rejestracyjnym do banku case studies questus learning solutions – należy przez to rozumieć panel udostępniany przez questus pod adresem http://questus.pl/wp-login.php?action=register, stwarzający użytkownikowi możliwość rejestracji w serwisie i uzyskania od questus dostępu do treści przeznaczonych wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
8.Newsletterze – należy przez to rozumieć wiadomości e-mail, w tym wiadomości zawierające treści reklamowe, wysyłane przez questus do użytkowników, którzy pozostawią swój adres e-mail w polu „Zapisz się na Newsletter” w serwisie.
9. Urządzeniu – należy przez to rozumieć elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu;
10. Materiałach – należy przez to rozumieć publikowane i udostępniane w serwisie wszelkiego rodzaju teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, bazy danych, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
11. Opracowaniach Case Studies – należy przez to rozumieć publikowane i udostępniane w serwisie pod adresem http://ls.questus.pl/case-studies materiały tekstowe (format pdf) oraz filmowe (format mp4 lub dostępne w formie streakingu na żądanie), będące opracowaniami typu studium przypadku, zrealizowane przez questus w celach promocyjno-edukacyjnych we współpracy z Partnerami na podstawie stosownych umów.
12. Partnerze – należy przez to rozumieć każdy podmiot współpracujący z questus na podstawie odpowiedniej umowy.

3. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników korzystających z serwisu.

§ 4. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z serwisu jest ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników.
2. Korzystanie z treści przeznaczonych wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników banku case studies questus learning solutions dostępne jest tylko dla użytkowników, którzy wypełnią formularz rejestracyjny do banku case studies questus learning solutions, a następnie otrzymają od questus potwierdzenie rejestracji w serwisie.
3. Użytkownik korzystający z serwisu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego do banku case studies questus learning solutions akceptuje regulamin działania serwisu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
4. Formularz rejestracyjny do banku case studies questus learning solutions skierowany jest do użytkowników zainteresowanych korzystaniem z treści przeznaczonych dla zarejestrowanych użytkowników, w szczególności dla pracowników uczelni wyższych oraz firm szkoleniowych.
5. Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego do banku case studies questus learning solutions, umożliwiające questus weryfikację danych użytkownika oraz akceptacja regulaminu upoważnia użytkownika do otrzymania od questus dostępu do treści przeznaczonych dla zarejestrowanych użytkowników.
6. Informację o pozytywnej weryfikacji danych oraz zarejestrowaniu użytkownika użytkownik otrzyma na adres e-mail podany w formularzu w ciągu 72 godzin od przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego do banku case studies questus learning solutions.
7. Rejestracja i korzystanie z treści przeznaczonych dla zarejestrowanych użytkowników jest bezpłatne.
8. Korzystanie z interaktywnych testów i programów udostępnianych przez questus jest dostępne tylko dla użytkowników, którzy wypełnią formularz rejestracyjny dla kandydatów na uczestników programów szkoleniowych CIM.
9. Użytkownik korzystający z serwisu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dla kandydatów na uczestników programów szkoleniowych CIM akceptuje regulamin działania serwisu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
10. Użytkownik korzystający z serwisu poprzez pozostawienie swojego adresu e-mail w polu „Zapisz się na newsletter” akceptuje regulamin działania serwisu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
11. Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć korzystanie z serwisu.
12. Użytkownik jest zobowiązany podać w każdym z wyżej wymienionych formularzy prawdziwe dane.
13. Wypełniając każdy z wyżej wymienionych formularzy użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych questus oraz na ich przetwarzanie teraz i w przyszłości dla celów realizacji usług oraz promocji produktów i usług własnych questus i partnerów questus. Podanie danych osobowych przez zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne i niezbędne do zrealizowania usługi. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (art.175) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnie 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usuwania oraz ograniczenia zgody na przetwarzanie. Administratorem danych osobowych jest questus z siedzibą w Łodzi przy ul. Organizacji WIN 83/7, 91-811 NIP: 728-156-15-72.
14. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez questus swoich danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych.
15. Podanie danych osobowych przez użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji przez questus usługi świadczonej w ramach serwisu.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

1. Ze względu na specyfikę serwisu questus nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z decyzji podjętych na podstawie informacji uzyskanych w serwisie.
2. questus nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez użytkownika z serwisu.
3. questus nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieznajomość regulaminu.
4. Użytkownicy, którzy zapisują materiały umieszczone w serwisie, czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
5. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z serwisu w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Działanie takie stanowić może dla questus podstawę do natychmiastowego użycia środków przewidzianych przez prawo.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie warunków korzystania z niniejszego regulaminu.
2. Wypełniając formularz wskazany w serwisie użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie zwrotnych wiadomości typu newsletter.
3. Jeżeli użytkownik żąda wykreślenia/zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić za pomocą adresu e-mail zmichalski@questus.pl, wysyłając wiadomość zawierającą treść żądania.
4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić questus o każdej zmianie swoich danych osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez questus za pośrednictwem serwisu.
5. W przypadku, gdy użytkownik nie zawiadomi o zmianie swoich danych osobowych jest on wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie szkody przez to spowodowane, w tym opóźnienie lub brak działania ze strony questus.
6. W przypadku powzięcia przez questus wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z serwisu niezgodnie z regulaminem lub przepisami prawa, questus może przetwarzać dane osobowe użytkownika, w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

7. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje użytkowników związane z usługami świadczonymi przez questus za pośrednictwem serwisu powinny zostać sporządzone na piśmie i przesłane na adres e-mail questus@questus.pl lub listownie na adres questus Robert Kozielski, Łódź, 91-811 ulica Organizacji WiN 83/7. Problemy techniczne należy zgłaszać na adres e-mail questus@questus.pl.

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszelkie prawa do serwisu oraz jego wszystkich elementów lub prezentowanych materiałów (w tym m.in. oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, testów, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Serwisu), należą do questus lub jego Partnerów i podlegają ochronie prawnej.
2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dotyczy w szczególności:
a) utworów w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegających ochronie na mocy tej ustawy;
b) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych;
c) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej;
d) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują Partnerom, questus prezentuje w serwisie utwory, znaki towarowe, teksty oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi podmiotami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
4. Poprzez korzystanie z materiałów udostępnionych w serwisie użytkownik nie nabywa żadnych praw ani też nie uzyskuje licencji do tych materiałów, z wyjątkiem ogólnodostępnych treści Opracowań Case Studies.
5. questus udziela użytkownikom, którym przekazano Opracowania Case Studies lub które korzystają z Opracowań Case Studies w ramach streamingu wideo na żądanie, niewyłącznych, adhezyjnych licencji na korzystanie z nich, poprzez ich zwielokrotnianie na nośnikach oraz w pamięciach komputerów i systemach teleinformatycznych, nieodpłatne wprowadzanie do obrotu, publiczne wyświetlanie, rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w celach edukacyjnych.
6. Bez uprzedniej zgody questus użytkownik może korzystać z serwisu oraz prezentowanych w nim materiałów, z wyłączeniem Opracowań Case Studies, wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) w odniesieniu do programów komputerowych – trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie komputerowym; rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii;
e) w odniesieniu do baz danych – pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
7. W przypadku umieszczania przez użytkownika w serwisie jakichkolwiek materiałów tym samym oświadcza on, że przedmiotowe materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały mogły być udostępniane na łamach serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

9. Polityka plików cookies

1. questus oświadcza, iż świadcząc usługi drogą elektroniczną przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach użytkownika, za pomocą plików Cookies. Niniejszy punkt Regulaminu („Polityka prywatności”) określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez questus.
2. Instalacja plików Cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w serwisie Internetowym http://www.questus.pl.
3. Stosowane przez questus Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować serwis indywidualnie każdemu użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
4. questus wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia;
b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika.
5. Mechanizm plików Cookies (zarówno sesyjnych, jak i trwałych) nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika. Za pomocą plików Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
6. questus wykorzystuje Cookies własne w następujących celach:
a) konfiguracji serwisu – dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z niego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
c) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji użytkownika;
7. questus wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:
a) konfiguracji serwisu – dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu (administratorem Cookies jest questus);
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;
c) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych.
8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Nadto użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
9. questus zastrzega, iż ograniczenie stosowania plików Cookies, o którym mowa w ustępie powyższym, może wpłynąć na niektóre funkcje, które ze swej natury wymagają plików Cookies.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Regulamin został opublikowany 25.05.2018 roku.
4. Regulamin obowiązuje od 25.05.2018 roku.