Program zaawansowany CIM – Diploma in Professional Marketing

Program zaawansowany CIM to roczny cykl spotkań i warsztatów rozwijających umiejętności marketingowe i zarządcze uczestników. Jego celem jest wyposażenie marketerów w kompetencje i narzędzia, które pozwolą im podejmować decyzje na szczeblu strategicznym.

Start Programu Zaawansowanego CIM już 5 kwietnia!

strategic-diploma-in-professional-marketing

Weź udział w Programie zaawansowanym CIM Diploma in Professional Marketing i uzyskaj certyfikat The Chartered Institute of Marketing!

Opis programu:

Program zaawansowany CIM to roczny cykl spotkań i warsztatów, w czasie których profesjonaliści, praktycy i eksperci w zakresie marketingu i biznesu prowadzą inspirujące i rozwijające zajęcia. Ich celem jest nie tylko przekazanie wartościowej, aktualnej wiedzy i przygotowanie do egzaminów, ale przede wszystkim kształcenie przyszłych liderów biznesu.

Szkolenie jest realizowane na licencji The Chartered Institute of Marketing (CIM). To gwarancja rozwoju wiedzy i umiejętności zarządzania marketingiem na poziomie strategicznym oraz możliwość porównania działań rynkowych realizowanych przez uczestników z międzynarodowymi standardami.

Poprzez swój interdyscyplinarny charakter, program szkoleniowy Diploma in Professional Marketing buduje praktyczne kompetencje indywidualne oraz zespołowe w sferze zarządzania i marketingu, a także wzmacnia pozycję rynkową oraz daje możliwość nawiązania nowych relacji biznesowych.


Program zaawansowany CIM składa się z:

1.Z czterech modułów tematycznych, z których dwa pierwsze stanowią:

1. Strategic Marketing
2. Digital Strategy

Po dwóch powyższych modułach następuje podział programu na dwie ścieżki rozwojowe:

Ścieżka Strategic Diploma in Professional Marketing – zorientowana na rozwój kompetencji strategicznych, zarządczych i analitycznych. Składa się ona z dwóch modułów tematycznych:

Mastering Metrics
Driving Innovation

Ścieżka Digital Diploma in Professional Marketing – skoncentrowana na zagadnieniach związanych z budowaniem strategii digital marketingowej, kreowaniem pozytywnych doświadczeń wirtualnego konsumenta i zarządzaniem kanałami cyfrowymi.

Driving Digital Experience
Mastering Digital Channels

diploma in professional marketing

Więcej informacji o ścieżkach tematycznych programu znajdą Państwo na stronach:

ścieżka Strategic Diploma in Professional Marketing

ściezka Digital Diploma in Professional Marketing

2. z trzydniowych Warsztatów Strategicznych – spotkań wyjazdowych organizowanych w malowniczych regionach w całej Polsce, podczas których uczestnicy biorą udział w zajęciach i wykładach prowadzonych dotychczas m. in. przez prof. Grzegorza Kołodko, Sławomira Lachowskiego czy prof. Andrzeja Blikle.

3. Programu EPP – przygotowującego uczestników do egzaminów CIM od strony merytorycznej (dzięki stałej opiece tutora) oraz formalnej.


Najbliższe edycje:

5 kwietnia – start Programu CIM Diploma in Professional Marketing

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat modułów tematycznych programu:

Strategic Marketing

Moduł Strategic Marketing stanowi wspólną część ścieżki digitalowej oraz strategicznej. Jest on w dużej części poświęcony rozumieniu i przekuwaniu na rynkowy sukces zmian zachodzących we współczesnym środowisku biznesowym.

Rozwija on umiejętność strategicznego spojrzenia na działania marketingowe, w tym w szczególności odkrywanie możliwości rynkowych, identyfikowanie insightów klientów i budowanie strategii rynkowej.

Blok Strategic Marketing obejmuje tematy takie jak:

 1. Analiza środowiska biznesowego – obszary i metody (25%)
 2. Koncept i model biznesowy a strategia rynkowa firmy (10%)
 3. Kluczowe marketingowe decyzje strategiczne (15%)
 4. Value Proposition – Budowanie wartości dla klientów (15%)
 5. Strategiczny plan marketingowy jako narzędzie realizacji celów organizacji (10%)
 6. Zarządzanie zasobami w procesie realizacji celów organizacji oraz monitorowanie, pomiar i adaptacja strategicznego planu marketingowego w celu ustawicznego doskonalenia (25%)

Koszt uczestnictwa: 7 200 zł

Digital Strategy

Moduł ten, podobnie jak Strategic Marketing stanowi część wspólną ścieżki strategicznej i digitalowej. Digital Strategy pozwala na zrozumienie możliwości, jakie daje nowoczesna technologia i odpowiada na pytanie jak można wykorzystać narzędzia nowoczesnych technologii w procesie strategicznego i operacyjnego zarządzania działaniami rynkowymi.

Blok Digital Strategy obejmuje:

 1. Rewolucja cyfrowa – strategiczne i operacyjne konsekwencje dla organizacji i jej działań rynkowych (10%)
 2. Kluczowe cyfrowe technologie oraz trendy i ich implikacje dla rozwoju biznesu (10%)
 3. Nowoczesne technologie – koncepcje, metody, narzędzia (20%)
 4. Pozyskać, zdobyć i utrzymać klienta w cyfrowym środowisku (20%)
 5. Zachowania konsumentów w cyfrowej rzeczywistości (20%)
 6. Zarządzanie kluczowymi kanałami w środowisku cyfrowym w celu realizacji strategicznego planu marketingowego (20%)
 7. Nowoczesne technologie – pomiar i efektywność (10%)

Koszt uczestnictwa: 4 700 zł

Mastering Metrics

Moduł ten koncentruje się wokół problematyki pomiaru działań marketingowych. Celem bloku Mastering Metrics jest wskazanie roli właściwie przeprowadzonego pomiaru w procesie zrządzania marketingiem. Uczestnicy w trakcie zajęć dowiedzą się jak selekcjonować dane, z którymi mają do czynienia oraz jak prowadzić na bazie tych danych analizy w celu odnalezienia insightów i podejmowania efektywnych decyzji.

Moduł Mastering Metrics obejmuje:

 1. Pomiar i wskaźniki a proces zarządzania marketingiem (15%)
 2. Metody i techniki pomiaru w różnych kontekstach biznesowych (10%)
 3. Pomiar procesu i efektów działań marketingowych (15%)
 4. Wskaźniki marketingowe a efektywność marketingu (20%)
 5. Źródła i jakość danych w procesie pomiaru i analizy (15%)
 6. Zastosowanie narzędzi pomiaru i analizy w procesie odkrywania insightów i podejmowania decyzji (25%)

Koszt uczestnictwa: 5 700 zł

Driving Innovation

Celem modułu Driving Innovation jest budowanie wrażliwości rynkowej, która umożliwia uczestnikom programu dostrzeganie zagrożeń, ale i możliwości wynikających z niestandardowego podejścia oraz innowacyjnego myślenia. Driving Innovation wskazuje również proces tworzenia innowacji przez pryzmat przedsiębiorczości i rozbudza wizjonerskie podejście do innowacyjności.

Blok Driving Innovation obejmuje:

 1. Kreatywność i innowacyjność – marketing a przedsiębiorczość postaw, zachowań, sposobów myślenia (15%)
 2. Innowacje a przewaga konkurencyjna – kluczowe cechy (15%)
 3. W poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań (20%)
 4. Innowacje – proces, metody, warunki powodzenia (30%)
 5. Zarzadzanie zmianą – rola marketingu wewnętrznego i kultury organizacji uczącej się (20%)

Koszt uczestnictwa: 4 700 zł

Driving Digital Experience

Moduł Driving Digital Experience koncentruje się na doświadczeniu klienta w cyfrowym środowisku. Ukierunkowany jest na odkrywanie i rozumienie insightów, zdolność proponowania innowacyjnych rozwiązań dla rodzących się nowych oczekiwań oraz kształtowanie satysfakcjonującego doświadczenia klienta na każdym etapie customer journey.

Moduł Driving Digital Experience obejmuje:

 1. Badania, trendy i insighty - kluczowe obszary i kierunki zmian (20%)
 2. Metody analizy zachowań konsumentów online (20%)
 3. Projektowanie doświadczenia klienta/użytkownika (25%)
 4. Wykorzystanie danych i metod analitycznych w celu podnoszenia poziomu doświadczenia klienta/użytkownika (25%)
 5. Zarządzanie klientocentryczną organizacją w dobie cyfrowej zmiany (10%)

Koszt uczestnictwa: 5 700 zł

Mastering Digital Channels

Prawdziwym wyzwaniem nie jest samo wdrażanie nowych kanałów cyfrowych w organizacji, ale ich integracja. Multichannel to za mało. Dziś króluje podejście omnichannel (optymalizacja w zakresie wszystkich kanałów jednocześnie, a nie w ramach każdego z osobna), a ci, którym się to udaje, osiągają najbardziej satysfakcjonujące wyniki.

Moduł Mastering Digital Channels koncentruje się szansach i wyzwaniach związanych z efektywnym konkurowaniem i budowaniem zaangażowania klientów. Moduł ten uczy strategicznego podejścia do zarządzania cyfrowymi kanałami w taki sposób, aby zapewnić organizacji wzrost, przy jednoczesnej optymalizacji zasobów.

Blok Mastering Digital Channels obejmuje:

 1. Selekcja i dobór kanałów cyfrowych, strategia multichannel vs. omnichannel, zarządzanie kanałami cyfrowymi (20%)
 2. Content management (20%)
 3. Online community management (15%)
 4. Pomiar, analityka i podnoszenie efektywności kanałów cyfrowych; optymalizacja konwersji i wzrost (30%)
 5. Rozwój kanałów cyfrowych (15%)

Koszt uczestnictwa: 4 700 zł

W Programu zaawansowanego CIM Diploma in Professional Marketing uczestnicy mają również zagwarantowane:

Program gwarancyjny – pozwalający na uczestnictwo w zajęciach innej grupy zajęciowej w przypadku nieobecności, jak również, w uzasadnionych przypadkach, zwrot kosztów przystąpienia do egzaminów CIM.

Dostęp do platformy społecznościowo-rozwojowej Knowledge Garden – na której uczestnicy znajdą materiały przydatne do rozwoju zarówno w trakcie, jak i między zajęciami. Na platformie zamieszczane są m. in. prezentacje wykładowców opracowania książek biznesowych, wartościowych artykułów czy raportów.

Udział w Best Practice questus academy – spotkaniach, podczas których wybrane firmy prezentują drogę do swojego biznesowego sukcesu, dzieląc się z uczestnikami swoim doświadczeniem i najlepszymi praktykami.Koszt uczestnictwa w programie:

Program zaawansowany CIM (sześć bloków tematycznych):
27 500zł brutto

Ścieżka Strategic Diploma in Professional Marketing (cztery bloki tematyczne) bez egzaminów The Chartered Institute of Marketing:
19 500zł brutto

Ścieżka Strategic Diploma in Professional Marketing (cztery bloki tematyczne) z egzaminami The Chartered Institute of Marketing (trzy podejścia do egzaminów):
22 950zł brutto

Ścieżka Digital Diploma in Professional Marketing (cztery bloki tematyczne) bez egzaminów The Chartered Institute of Marketing:
19 500zł brutto

Ścieżka Digital Diploma in Professional Marketing (cztery bloki tematyczne) z egzaminami The Chartered Institute of Marketing (trzy podejścia do egzaminów):
22 950zł brutto

1

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zostaw swój e-mail:

Kontakt

 

Anna Muskała
Customer Relationship Manager
amuskala@questus.pl
Mobile: 601 052 704