Układ Programów zaawansowanych CIM

Układ Programów zaawansowanych CIM jest odpowiedzią na wyzwania, które stoją przed współczesnymi marketerami. The Chartered Institute of Marketing opracował sylabus szkolenia na podstawie badań nad kompetencjami niezbędnymi w marketingu i analizie bieżących trendów rynkowych.

Układ modułów tematycznych programu

Program zaawansowany CIM składa się z następujących modułów tematycznych:

 1. Strategic Marketing
 2. Digital Strategy

Po dwóch powyższych modułach następuje podział programu na dwie ścieżki rozwojowe:

Ścieżka Strategic Diploma in Professional Marketing - skoncentrowana na rozwoju kompetencji strategicznych, umiejętności pomiaru i analizy danych oraz odkrywania i wdrażania innowacji. Składa się ona z dwóch modułów tematycznych:

 • Mastering Metrics
 • Driving Innovation

Ścieżka Digital Diploma in Professional Marketing - zorientowana na rozwój kompetencji digitalowych, zarządzanie marketingiem w wirtualnej rzeczywistości, kreowanie pozytywnych doświadczeń cyfrowego konsumenta i budowanie strategii w poszczególnych kanałach digitalowych.

 • Driving Digital Experience
 • Mastering Digital Channels

uklad programu CIM

Poszczególne ścieżki rozwojowe Programu zaawansowanego CIM prowadzą do uzyskania różnych certyfikatów The Chartered Institute of Marketing.

 • Ścieżka strategiczna przygotowuje uczestników do egzaminów związanych z certyfikatem Diploma in Professional Marketing. Aby go uzyskać, należy zdać egzaminy z modułów Strategic Marketing i Mastering Metrics oraz, do wyboru, Digital Startegy lub Driving Innovation.
 • Ścieżka digitalowa przygotowuje uczestników do egzaminów związanych z certyfikatem Digital Diploma in Professional Marketing. Jego uzyskanie wiąże się z koniecznością zdania egzaminów z trzech modułów: Digital Strategy, Driving Digital Experience oraz Mastering Digital Channels.
 • Więcej informacji o egzaminach CIM znajdą Państwo w zakładce "Egzaminy".

  Poniżej znajdą Państwo szczegółowy opis poszczególnych modułów tematycznych oraz wartości dodatkowych Programu zaawansowanego CIM:

Strategic Marketing

To pierwszy modułów wspólnych dla obu ścieżek Programu zaawansowanego CIM. Stanowi on odpowiedź na powszechną dziś potrzebę rozumienia i  wykorzystania zmian zachodzących we współczesnym środowisku biznesowym. Buduje on umiejętność strategicznego spojrzenia na działania marketingowe, w tym w szczególności odkrywanie możliwości rynkowych, identyfikowanie insightów klientów, budowanie strategii rynkowej, a także przełożenia strategii na decyzje operacyjne i efektywne wdrożenie.

Blok Strategic Marketing obejmuje tematy takie jak:

 1. Analiza środowiska biznesowego – obszary i metody (25%)
 2. Koncept i model biznesowy a strategia rynkowa firmy (10%)
 3. Kluczowe marketingowe decyzje strategiczne (15%)
 4. Value Proposition – Budowanie wartości dla klientów (15%)
 5. Strategiczny plan marketingowy jako narzędzie realizacji celów organizacji (10%)
 6. Zarządzanie zasobami w procesie realizacji celów organizacji oraz monitorowanie, pomiar i adaptacja strategicznego planu marketingowego w celu ustawicznego doskonalenia (25%)

Materiał informacyjny

Digital Strategy

To drugi z modułów wspólnych dla obu ścieżek Programu zaawansowanego CIM. Blok Digital Strategy ukierunkowany jest na umiejętności związane analizą czynników o charakterze mikro i makro, które kształtują cyfrową zmianę współczesnego świata, a także zdolność oceny wpływy tych czynników na biznes. Na czym opierać i jak rozwijać cyfrową strategię organizacji? Jak tworzyć optymalny digital mix? Jak elastycznie zarządzać cyfrowym marketingiem? Jak podnosić efektywność i osiągać cele biznesowe? – to najważniejsze tematy tego modułu.

Blok Digital Strategy obejmuje tematy takie jak:

 1. Analiza cyfrowego środowiska biznesowego – obszary i metody (20%)
 2. Kluczowe cyfrowe technologie oraz trendy i ich implikacje dla rozwoju biznesu (10%)
 3. Kluczowe marketingowe decyzje strategiczne (15%)
 4. Taktyka: narzędzia digital i planowanie efektywnego digital mix (20%)
 5. Implementacja i integracja działań cyfrowych (15%)
 6. Pomiar, kontrola i ocena rezultatów (20%)
Mastering Metrics

Moduł Mastering Metrics należy do ścieżki Strategic Diploma in Professional Marketing i koncentruje się wokół problematyki pomiaru działań marketingowych. Tematyka ta jest odpowiedzią na dwie tendencje współczesnego biznesu. Po pierwsze nieustannie rosnącą ilość danych, z jakimi mają do czynienia marketerzy, a po drugie – coraz to nowsze sposoby pomiaru i wskaźniki efektywności działań marketingowych.

Celem bloku jest wskazanie roli właściwie przeprowadzonego pomiaru w procesie zrządzania marketingiem. Uczestnicy w trakcie zajęć dowiedzą się jak selekcjonować dane, z którymi mają do czynienia oraz jak prowadzić na bazie tych danych analizy w celu odnalezienia insightów i podejmowania efektywnych decyzji.

Blok Mastering Metrics obejmuje:

 1. Pomiar i wskaźniki a proces zarządzania marketingiem (15%)
 2. Metody i techniki pomiaru w różnych kontekstach biznesowych (10%)
 3. Pomiar procesu i efektów działań marketingowych (15%)
 4. Wskaźniki marketingowe a efektywność marketingu (20%)
 5. Źródła i jakość danych w procesie pomiaru i analizy (15%)
 6. Zastosowanie narzędzi pomiaru i analizy w procesie odkrywania insightów i podejmowania decyzji (25%)

Materiał informacyjny

Driving Innovation

Nieustannie zmieniające się środowisko biznesowe dostarcza organizacji nowych wyzwań, ale i wielu szans na rozwój. Celem bloku <strong>Driving Innovation</strong>, należącego do ścieżki Strategic Diploma in Professional Marketing, jest budowanie wrażliwości rynkowej, która umożliwia uczestnikom programu dostrzeganie zagrożeń, ale i możliwości wynikających z niestandardowego podejścia, innowacyjnego myślenia. Jednocześnie pokazuje on proces tworzenia innowacji przez pryzmat przedsiębiorczości i rozbudza wizjonerskie podejście do innowacyjności.
<p style=”text-align: justify;”><span style=”color: #2d5daa;”><strong>Blok Driving Innovation obejmuje:</strong></span></p>

<ol>
<li style=”text-align: justify;”>Kreatywność i innowacyjność – marketing a przedsiębiorczość postaw, zachowań, sposobów myślenia (15%)</li>
<li style=”text-align: justify;”>Innowacje a przewaga konkurencyjna – kluczowe cechy (15%)</li>
<li style=”text-align: justify;”>W poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań (20%)</li>
<li style=”text-align: justify;”>Innowacje – proces, metody, warunki powodzenia (30%)</li>
<li style=”text-align: justify;”>Zarzadzanie zmianą – rola marketingu wewnętrznego i kultury organizacji uczącej się (20%)</li>
</ol>
<a href=”https://questus.pl/wp-content/uploads/Driving-Innovation-material-informacyjny-1.pdf” target=”_blank” rel=”noopener”>Materiał informacyjny</a>

Driving Digital Experience

Konsekwencją cyfrowej rewolucji są ogromne zmiany w zachowaniach konsumentów. Obejmują one nie tylko zwyczaje, nawyki, ale też styl życia, a nawet… biologię – weźmy choćby uwagę to, co pod wpływem nowych technologii stało się z procesami uwagi człowieka.

Współcześni konsumenci zmieniają się niezwykle szybko. Jeszcze kilka-kilkanaście lat temu badania konsumenckie zamawiało się raz na rok lub dwa. Dziś możemy śledzić zachowania konsumentów w czasie rzeczywistym.

Cele modułu

Pierwszy z modułów ścieżki Digital Diploma in Professional Marketig – Driving Digital Experience koncentruje się na doświadczeniu klienta w cyfrowym środowisku. Ukierunkowany on jest na odkrywanie i rozumienie insightów, zdolność proponowania innowacyjnych rozwiązań dla rodzących się nowych oczekiwań oraz kształtowanie satysfakcjonującego doświadczenia klienta na każdym etapie customer journey.

Blok Driving Digital Experience obejmuje:

 1. odkrywanie i rozumienie insightów na podstawie analizy cyfrowych zachowań konsumentów,
 2. proponowanie innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na insighty,
 3. pomiar i analiza wskaźników cyfrowych na poziomie operacyjnym: selekcja kluczowych wskaźników, monitoring i kontrola,
 4. mapowanie customer journey
 5. metody podnoszenia poziomu doświadczenia klienta.
Mastering Digital Channels

Prawdziwym wyzwaniem nie jest wdrażanie nowych kanałów cyfrowych w organizacji, ale ich integracja. Multichannel to za mało. Dziś króluje podejście omnichannel (optymalizacja w zakresie wszystkich kanałów jednocześnie, a nie w ramach każdego z osobna), a ci, którym się to udaje, osiągają najbardziej satysfakcjonujące wyniki.

Cele modułu

Drugi moduł ścieżki Digital Diploma in Professional Marketing – Mastering Digital Channels koncentruje szansach i wyzwaniach związanych z efektywnym konkurowaniem i budowaniem zaangażowania klientów. Moduł ten uczy strategicznego podejścia do zarządzania cyfrowymi kanałami w taki sposób, aby zapewnić organizacji wzrost, przy jednoczesnej optymalizacji zasobów.

Blok Mastering Digital Channels obejmuje:

 1. strategiczne podejście do wyboru kanałów cyfrowych da organizacji,
 2. wdrażanie nowych kanałów i ich integracja z innymi kanałami oraz procesami w organizacji,
 3. efektywne zarządzanie kanałami w praktyce,
 4. community management,
 5. optymalizacja konwersji i wzrost,
 6. rozwój kanałów cyfrowych.
Warsztaty Strategiczne questus academy

questus academy, to społeczność budowana przez absolwentów programów CIM, akademików i praktyków. Przyświeca nam idea nieustannego, profesjonalnego rozwoju. Jedną z aktywności questus academy są Warsztaty Strategiczne: 3-dniowe spotkania wyjazdowe organizowane głównie dla członków społeczności.

Tematyka Warsztatów każdorazowo skoncentrowana jest wokół aktualnej problematyki biznesowej, a zaproszeni prowadzący mają za zadanie inspirować i poszerzać perspektywę spojrzenia na biznes. Do tej pory odbyły się 22 edycje, podczas  których mieliśmy przyjemność spotkać się z około 1000 gości. Każdy uczestnik programu DM, staje się członkiem questus academy i ma możliwość uczestniczenia w jej spotkaniach. W ramach programu uczestnicy bezpłatnie biorą udział w jednej edycji warsztatów, które stanowią jednocześnie uroczyste podsumowanie i zamknięcie programu.

Edukacyjna platforma społecznościowo-rozwojowa

W ramach programu uczestnicy otrzymują dostęp do internetowej platformy edukacyjno-rozwojowej. Platforma ta stanowi jeden z obszarów działalności questus academy – na jej łamach publikowane są między innymi prezentacje ze spotkań, raporty, artykuły i inne materiały tworzone, bądź selekcjonowane przez środowisko questus academy. Platforma stanowi również miejsce dla budowania relacji zarówno biznesowych, jak i osobistych wśród członków społeczności. W ramach programu DM platforma będzie również miejscem, gdzie uczestnicy otrzymają materiały przydatne w trakcie zajęć. Znajdą tam również dodatkowe treści, takie jak filmy, abstrakty, case studies, testy, czy szkolenia e-learningowe. Materiały te mają na celu pomóc uczestnikom w osiągnięciu jak najlepszych postępów w trakcie udziału w programie.

Program EPP

Program przygotowania do egzaminów (Exam Preparation Project – EPP) to element programu DM, wspierający uczestników w procesie uzyskiwania dyplomu CIM. Dyplom ten jest międzynarodowym potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji. Jego uzyskanie wiąże się z trudem zdania trzech egzaminów (w języku angielskim), przygotowanych i ocenianych przez CIM. Celem programu EPP jest pomoc uczestnikom w procesie egzaminacyjnym od strony formalno-organizacyjnej oraz merytorycznej.