Audyt luk rozwojowych

Właściwa diagnoza jest kluczem do stworzenia efektywnego programu szkoleniowo-rozwojowego w firmie. Zachęcamy wszystkie organizacje do przeprowadzenia audytu konkurencyjności.

Audyt luk rozwojowych

Pomiar konkurencyjności jest kluczowym etapem procesu szkoleniowo-rozwojowego. Celem audytu jest identyfikacja głównych ograniczeń rozwoju firmy w sferze:

  • Zdolności identyfikacji możliwości biznesowych
  • Umiejętności budowania konceptów i modeli biznesowych
  • Sprawności operacyjnej
  • Jakości kultury organizacyjnej i przywództwa

Metodyka audytukoniczyna - schemat

Audyt luk rozwojowych prowadzony jest dla potrzeb projektów szkoleniowo-rozwojowych w wersji podstawowej (metoda CAWI z kluczowymi osobami w firmie - narzędzie testowane i realizowane między innymi w ramach projektów badawczych współfinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki). W przypadku łączenia projektów szkoleniowych z doradczymi rekomendowane jest przeprowadzenie poszerzonego audytu. Wtedy audyt ten przeprowadzany jest z wykorzystaniem metod takich jak wywiady z kluczowymi osób firmie (CAPI, IDI), analiza procesów i działań w organizacji (IDI, etnografia) oraz analiza źródeł wtórnych (dokumenty, raporty, badania). Na jego podstawie opracowywane są rekomendacje i program od strony merytorycznej - "Raport oceny możliwości rozwoju firmy"

Korzyści z audytu

"Raport oceny możliwości rozwoju firmy" obejmuje wskazania co do redukcji barier rozwojowych, obszarów do poprawy, wykorzystania potencjału i mocnych stron organizacji, itp. Wskazania te są analizowane i prezentowane na tle wyników badań przeprowadzonych wśród ponad 200 firm i organizacji funkcjonujących w Polsce. Wartością dodatkową jest więc możliwość benchmarkowania działań firmy do innych podmiotów i oceny jej zdolności konkurencyjnej.

Na podstawie przeprowadzonego audytu luk rozwojowych firma może samodzielnie przygotować i zrealizować projekt szkoleniowo-rozwojowy. Zadaniem questus jest przygotowanie i przeprowadzenie audytu oraz wskazanie obszarów do poprawy. W zależności od wielkości firmy, jej specyfiki, struktury organizacyjnej, obszarów poddawanych audytowi cena realizacji audytu może się różnić. Zwykle waha się od 10 tys. PLN do 30 tys. PLN netto. W przypadku opracowania i realizacji przez questus całości programu szkoleniowo-rozwojowego, audyt realizowany jest bez ponosznia przez firmę dodatkowych kosztów (audyt stanowi integralną część procesu szkoleniowo-rozwojowego).

Chcesz przeprowadzić audyt w swojej firmie?

Zapraszamy do kontaktu:

Agata Mardosz
amardosz@questus.pl