Wraz z nadejściem Nowego Roku pojawiły się nowe wyzwania egzaminacyjne! Nasi ambitni studenci nie spoczywają na laurach i gros osób już ruszyło do boju z egzaminami CIM. Obecnie przygotowujemy się do sesji April 2020, która jest pierwszą po wdrożeniu odświeżonego sylabusa programu zaawansowanego. Co się zmieniło?

Nowa forma egzaminowania zakłada realizację tematu w oparciu o jedną ze strategii produkt-rynek Igora Ansoffa: penetracja rynku, rozwój produktu, rozwój rynku lub dywersyfikacja. To student wybiera odpowiadającą mu strategię.

 

Marketing & Digital Strategy

Egzamin z modułu Marketing & Digital Strategy składa się z dwóch części. Pierwsza skupia się na przygotowaniu strategicznego planu marketingowego w oparciu o wybraną strategię, którego celem będzie zapewnienie organizacji wzrostu. Natomiast drugą część stanowi raport uzasadniający.

Plan winien rozpoczynać się od informacji na temat organizacji i rzetelnie przeprowadzonego audytu, następnie student ma za zadanie przedstawić cele, które proponowana strategia ma realizować, a także opcje strategiczne oraz działania taktyczne mające pomóc w realizacji planu, plan implementacji strategii oraz wskaźników monitorujących jej realizację.

Druga część wymaga od studenta odniesienia się do poszczególnych składowych strategicznego planu i uzasadnienie oraz uszczegółowienie propozycji zawartych w pierwszej części (np. zdefiniowanie potrzebnych do realizacji zasobów czy przedstawienie harmonogramu).

Każdy następny egzamin składa się z 3 części (tasków) i, podobnie jak egzamin z pierwszego modułu, również rozpoczyna się od przedstawienia informacji dotyczących organizacji.

 

Innovation in Marketing

W pierwszej części egzaminu student proszony jest o przeprowadzenie audytu oraz ocenę możliwości i ograniczeń wprowadzania innowacyjnych strategii w organizacji, a także analizę jej zdolności do aplikacji innowacyjnych rozwiązań.

Druga część to propozycja innowacyjnej strategii. Student winien oszacować, jak dział marketingu w organizacji może pomóc w kształceniu innowacyjnego podejścia do zmian w środowisku biznesowym, a następnie zarekomendować strategiczne opcje oparte na innowacyjności, które pozwolą osiągnąć założone cele oraz zbudować business case uwzględniający korzyści i ryzyka proponowanych rozwiązań, możliwości biznesowe, budowę relacji z interesariuszami, potrzebne zasoby, harmonogram.

Trzecia część ma charakter najbardziej praktyczny i implementacyjny. Student zobowiązany jest do przedstawienia planu wdrożenia proponowanych zmian, uwzględniając wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, opisania dwóch wymaganych do wdrożenia zmian w kulturze organizacyjnej oraz zaproponowania planu komunikacji dotyczącej wdrożenia.

 

warsztaty questus academy spotkania marketerów

 

Resource Management

W pierwszej części egzaminu z modułu Resource Management student powinien skupić się na zarzadzaniu zasobami ludzkimi, analizując efektywność miksu kompetencji i relacje w zespole marketingowym oraz wewnętrzne i zewnętrzne dane celem oceny performace’u zespołu, a także zaproponować odpowiednie podejście do nabywania kompetencji niezbędnych do realizacji celów organizacji.

Druga część skupia się na ocenie zasobów marketingowych. Student proszony jest tutaj o ocenę efektywności nowych technologii i danych wspierających osiąganie celów oraz o przeprowadzenie audytu zasobów celem rekomendacji ulepszeń w obszarze zasobów ludzkich, fizycznych, technologicznych, finansowych.

Trzecia część to zarządzanie finansami. W tym miejscu student winien zaproponować 12-miesięczny budżet dla Zarządu organizacji. Jego celem będzie takie zarządzanie operacjami marketingowymi, które pozwoli osiągać cele organizacji. Ponadto, student powinien przedstawić, jak ROMI (return on marketing investment) będzie mierzone i monitorowane.

 

Managing Brands

Kolejne części tego egzaminu to strategia marki, zarządzanie marką oraz pomiar marki. W części dotyczącej strategii należy ocenić, jak technologie digitalowe mogą zostać wykorzystane do poprawienia ścieżki klienta z uwzględnieniem obecnego pozycjonowania, cech marki i personalizacji w kluczowych segmentach, a także ocenić rolę elementów tworzących strategię marki w osiąganiu celów.

W części dotyczącej zarządzania marką student winien oszacować efektywność brandów w obszarze wartości dodanej, kapitału, tożsamości i wizerunku marki. Następnie należy przygotować plan realizacji strategii marki, uwzględniając niwelowanie potencjalnych barier oraz ocenić siłę dostępnych danych w odkrywaniu insightów wspomagających brand plan, a także wskazać luki w tym obszarze i rekomendacje ich wypełnienia.

Brand Metrics to ostatnia część egzaminu, w której student powinien zarekomendować kompetencje, zasoby fizyczne oraz elementy kultury, które pomogą w realizacji strategii marki, przedstawić dashboard, który pozwoli na pomiar performance’u marki oraz zdefiniować najbardziej kluczowe wskaźniki w przyszłej rewizji planu.

 

Digital Customer Experience

Pierwsza część egzaminu dotyczy selekcji kanałów digitalowych oraz insightów konsumenckich. Student proszony jest o określenie celów dla poszczególnych kanałów i rekomendację kryteriów ich selekcji, a także przedstawienie persony z uwzględnieniem obecnego i zmieniającego się zachowania klienta.

Druga część dotyczy zarządzania kanałami. Należy w niej oszacować, które media sprawdzą się najlepiej w komunikacji z dotychczasowymi i potencjalnymi klientami w kontekście budowania świadomości i zaangażowania, a następnie zarekomendować odpowiednie narzędzia analizy efektywności kanałów oraz przedstawić dobre praktyki w obszarze digital compliance.

W ostatniej części od studenta oczekuje się zidentyfikowania kluczowych punktów styku i oceny dotychczasowej podróży klienta oraz przedstawienia szczegółowego planu, którego celem będzie udoskonalenie doświadczeń na przestrzeni customer journey.

 

Warsztaty Strategiczne questus academy - wiedza, społeczność, dobre praktyki

Warsztaty Strategiczne questus academy – wiedza, społeczność, dobre praktyki

 

Digital Optimisation

Ostatni proponowany przez CIM egzamin na poziomie zaawansowanym dotyczy optymalizacji działań digitalowych. W pierwszej części pracy student ma za zadanie dokonać ewaluacji danych dotyczących makro- i mikrośrodowiska oraz ocenić stopień innowacyjności organizacji, a także przedstawić analizę insightów z audytu.

W tasku drugim należy stworzyć personę na podstawie charakterystyki kluczowego segmentu, uwzględniając najważniejsze etapy customer journey oraz przedstawić plan optymalizacji konwersji, uwzględniając współczynniki konwersji, cele, oczekiwany ROI, integrację kanałów.

Trzecia część dotyczy kwestii wskaźnikowo-analitycznych. Należy w niej zarekomendować sposoby pomiaru i monitoringu planu, uwzględniając odpowiednie techniki i analitykę, a także zdefiniować, jakie dane będą potrzebne w przyszłości do optymalizacji.

 

Po każdym zdanym egzaminie, student otrzymuje dyplom Award in. Natomiast do pełnego certyfikatu na poziomie zaawansowanym wymagane jest zdanie trzech egzaminów. W przypadku Diploma in Professional Marketing są to egzaminy z modułów: Marketing & Digital Strategy, Innovation in Marketing oraz jeden z trzech: Managing Brands, Resource Management lub Digital Customer Experience. Z kolei certyfikat Diploma in Professional Digital Marketing otrzymuje osoba, która zdała egzaminy z modułów: Marketing & Digital Strategy, Digital Customer Experience oraz Digital Optimisation.

W tym miejscu nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć naszym ambitnym studentów samych wyśmienitych wyników w najbliższej sesji April 2020! ?

 

   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie publikowany. * - pola wymagane

Dodaj komentarz